Rekenset.nl

 Home
 Uitleg website
 Contact
 Links
 Tip een bekende!
 Disclaimer/copyright
 Webshop
 
 
 
 
 
 
 
Scheikunde Chemisch evenwicht v1.xls
                                           
  Chemisch evenwicht        
         
  Homogeen systeem     mA + nB qC + rD      
                         
  Concentratiebreuk     Qc = [C]q [D]r / [A]m [B]n   Voor gasevenwichten     Qp = pcq pdr / pam pbn  
  Qc [-] =   Qp [-] =  
  C [mol L-1] =   pc [Pa] =  
  D [mol L-1] =   pd [Pa] =  
  A [mol L-1] =   pa [Pa] =  
  B [mol L-1] =   pd [Pa] =  
  q [-] =   q [-] =  
  r [-] =   r [-] =  
  m [-] =   m [-] =  
  n [-] =   n [-] =  
                 
  Bij evenwicht:       Qc = Kc   Bij evenwicht:         Qp = Kp